Poslovni objekat Bihać

Procjenjena vrijednost: 2956070 KM Prodajna cijena: 1478030 KM Sniženo: -50,00% Ušteda: 1478040 KM POŠALJI PONUDU
Naziv
Poslovni objekat
Vrsta
Prodaja (Licitacija)
Dodatan opis

UniCredit Bank d.d. Mostar objavljuje licitaciju za prvo usmeno javno nadmetanje za prodaju proizvodno-poslovnog objekta u vlasništvu izvršenika E-RKG doo Bihać i Energo-Elektric doo, smješten u industrijskoj zoni grada Bihaća, na adresi Jablanska bb, uz prilaznu saobraćajnicu sa magistralnog puta MP14 Bihać – Bosanska Krupa. Nekretnine upisane u z.k. uložak 28 i z.k. 884 k.o. Hatinac, a čine je: - k.č. 318/1 oranica – ekonomsko dvorište površine 30.758 m2, - k.č. 318/2 tvornica – proizvodna hala, privredna zgrada površine 5.699 m2, - k.č. 318/4 portirnica sa ambulantom – pomoćna zgrada površine 146 m2, - k.č. 318/5 zgrada za tehničke pripreme – upravna zgrada, poslovna zgrada u privredi u površini 862 m2, - k.č. 318/6 nadstrešica – pomoćni objekat u površini 127 m2, - k.č. 318/7 pomoćni pogon u površini 548 m2, - k.č. 318/3 dvorište u površini 225 m2. Očekuje se zakazivanje ročišta za prodaju, u skladu sa rasporedom postupajućeg sudije. Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje u iznosu 10.000,00 KM na depozitni račun Suda kod Raiffeisen bank d.d. Filijala Bihać broj: 1610350003100065 sa naznakom broja predmeta i o izvršenoj uplati predoče dokaz. U slučaju da ste zainteresovani za predmet prodaje kontaktirajte nas putem elektronske pošte info@javnaprodaja.ba ili na broj 066/ 01 01 02

Broj prodaje
*
Lokacija
Bihać
Adresa:
Izvod iz knjige uloženih ugovora:
K.O. posjedovnog lista:
K.O. zemljišno-knjižnog uloška:
K.Č. posjedovnog lista:
K.Č. zemljišno-knjižnog uloška:
List nepokretnosti:
Posjedovni list:
Površina:
Zemljišno-knjižni uložak broj:
E-mail
info@javnaprodaja.ba
Telefon
066/ 01 01 02
Cijena - KM*
1,478,030.00 KM
Prodavac
UniCredit Bank d.d. Mostar
Fotografije