Javna aukcija - KPU Mostar

Na temelju članka 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12 i 7/13) i članaka od 62. do 69. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obveza („Službene novine Federacije BiH“, broj 50/02, 54/03 i 31/11), Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Mostar, Odsjek za prisilnu naplatu oglašava prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreznih obveza putem:

 

PRVA JAVNA AUKCIJA

1. „TRANSPORT AZINOVIĆ“ d.o.o. Konjic

Imovina u vlasništvu poreznog obveznika – dužnika „TRANSPORT AZINOVIĆ“ d.o.o. Konjiclocirana u Konjicu, Vrbići broj 48, kako slijedi:

Red

Broj

OPIS IMOVINE

Procijenjena

vrijednost

1.

Teretno motorno vozilo marke „MAN“, registarskih oznaka E55-A-669, godina proizvodnje 2002.

40.000,00

2. SUR „TROCADERO“ Čapljina, v. Pavo Katić

Imovina u vlasništvu poreznog obveznika – dužnika SUR „TROCADERO“ Čapljina, vl. Pavo Katić, locirana u Čapljini, Domanovići bb, kako slijedi:

Red

broj

OPIS IMOVINE

Procijenjena

vrijednost

1.

Putničko motorno vozilo marke Opel Kadett-E-CC, godina proizvodnje 1987.

1.000,00

Prva javna aukcija će se održati dana 29.11.2013. godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Kantonalnog poreznog ureda Mostar na adresi Ante Starčevića bb (zgrada Vlade Federacije BiH – IV kat).

Druga aukcija će se održati u 12:30 sati, ukoliko Odbor, nakon procjene rezultata prve aukcije to smatra ispravnim.

Sve zainteresirane osobe mogu pogledati imovinu i dokaze o vlasništvu na navedenim lokalitetima  26. i 27.11.2013. godine  u vremenu od  11:00 do 14:00  sati, a sve informacije mogu se dobiti u  Odsjeku za prinudnu naplatu Kantonalnog poreznog ureda Mostar, u toku radnog dana.

PRODAJA NA AUKCIJI IZVRŠIT ĆE SE NA SLJEDEĆI NAČIN:

 

  1. Ponuđači na Prvoj aukciji su dužni na početku aukcije Odboru za aukciju položiti depozit u  iznosu od 10% od najniže cijene imovine za koju su zainteresirani.
  2. Upozoravaju se kupci na aukciji da su dužni izvršiti uplatu između položenog depozita i prodajne cijene u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja aukcije, te da će u suprotnom položeni depozit biti uplaćen Federalnom ministarstvu financija bez prava na povrat, kao kompenzacija za štetu prouzrokovanu Poreznoj upravi. Ponuđačima na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu položeni depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije.

 

Opće odredbe

  1. Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet osobnom iskaznicom (ličnom kartom) ili pasošem i dokumentirati pravo za zastupanje.
  2. Aukcija će biti odgođena za onog poreznog obveznika za kojeg dug, troškovi prinudne naplate, troškovi zapljene i zatezna kamata budu plaćeni do prodaje robe.
  3. Za aukciju mogu se prijaviti sve punoljetne fizičke osobe i pravne osobe. Osobe zaposlene u bilo kojoj organizacijskoj jedinici pri Ministarstvu financija i njihovi srodnici do trećeg stupnja krvnog srodstva po direktnoj ili bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji.
  4. U cijenu iz ovog oglasa nije uračunat porez na dodatnu vrijednost (PDV), pa ukoliko roba podliježe obvezi plaćanja tog poreza isti pada na teret kupca.
  5. Prodaja imovine se vrši po principu viđeno – kupljeno, da se naknadne reklamacije neće uvažavati. Imovina se predaje kupcu kada isti donese dokaz o plaćanju obveza proizašlih iz kupovine, a nakon čega je ODMAH, preuzima.
  6. Svi troškovi prouzrokovani naknadnim radnjama kupca radi preuzimanja pokretne ili nepokretne imovine, padaju na teret kupca.

KONTAKT TELEFON: 036 325 – 615 ili 325 – 616

Objavio: JavnaProdaja Team 13.11.2013 02:43
Sve vijesti