• Ukupno oglasa: 0
 • Usluge 

   

  Korisnici oglašivači (finansijske institucije/privredna društva) po zaključenom ugovoru o oglašavanju na Portalu, a u skladu sa platformom Portala, ustupaju na objavu informacije od značaja za konkretan posao/naplatu.

   

  Korisnik oglašivač može na Portalu objavljivati:

   • Oglase za sudsku prodaju založene/zapljenjene imovine/prava dužnika;
   • Pozive za dostavljanje ponuda za kupovinu stečene imovine/prava u procesima naplate potraživanja;
   • Prodaju potraživanja i prava;
   • Analize, preglede, intervjue i prateće sadržaje koji mogu biti od koristi potencijalnim kupcima.

   

  Naš tim za Vas:

   • Prikuplja informacije koje želite da objavite na Portalu;
   • Katalogizuje ih po kategorijama;
   • Unosi ih u bazu podataka i prikazuju na Portalu;
   • Radi konstantnu promociju aktuelnih oglasa u medijima i na drugim portalima;
   • Vrši procjenu predmeta oglašavanja/prodaje, kao i uslugu terenskog fotografisanja, snimanja, mapiranja i sl;
   • Analizira kretanje tržišnih cijena predmeta prodaje;
   • Po potrebi učestvuje u pregovorima ili realizaciji konkretnog posla.

   

  Korisnici kupci na Portalu:

   • Svakodnevno dobijaju izvještaj o novoobjavljenim oglasima (mailing liste);
   • Posjećuju Portal samoinicijativno;
   • Kontaktiraju naš tim, koji im daje najvažnije informacije o uslovima i načinu prodaje predmetne imovine/prava;
   • Donose odluku o direktnom učešću u postupku licitacije/prodaje, bez dodatnog posredništva;
   • Kontaktiraju Korisnika oglašivača;
   • Realizuju kupoprodaju.

   

  Marketing Portala:

  Portal će biti redovno oglašavan i reklamiran kako bi obezbijedio što veću posjećenost. Reklamne kampanje biće svakodnevno realizovane putem:

   • Facebook reklamnih kampanja;
   • Razmjene banera sa najposjećenijim poslovnim portalima i oglasnicima u BiH i regionu;
   • Reklamiranjem putem konvencionalnih medija i u saradnji sa oglašivačima;
   • Marketing kampanje;
   • Mailing liste;
   • RSS feed.

   

  Notorni benefiti Korisnika oglašivača:

   • Povećanje stope naplate dospjelih potraživanja uz višestruko manje troškove objavljivanja licitacija/prodaja;
   • Oglas danima dostupan na stranici koju dnevno posjećuje nekoliko stotina posjetilaca;
   • Generalna prevencija (uticaj „novog“ pristupa naplate na potencijalne neplatiše);
   • Skraćivanje vremena naplate