• Ukupno oglasa: 0
 • Šta je javna prodaja?


  Povjerilac ste? Vaša potraživanja su dospjela na naplatu? Imate ih namjeru naplatiti u sudskom postupku izvršenjem nad imovinom dužnika?! Ili već tako stečenu imovinu imate namjeru prodati?


  Naplata potraživanja privrednih subjekata u sistemu Republike Srpske/Bosne i Hercegovine došla je do tačke stagnacije, i ukoliko ne dođe po unapređenja svih segmenata ovog postupka stagnacija bi mogla da bude hronična prepreka boljem poslovanju. Bez obzira na aktuelnost normativnih i sistemskih rješenja (Zakon o izvršnom postupku, Zakon o stečajnom postupku, privredni sudovi) naplata potraživanja u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i dalje je velika prepreka normalnom poslovanju velike većine povjerilaca. Dugotrajnost postupaka koji su normirani kao hitni, loša i različita praksa, nekompatibilnost cjelokupnog sistema rješenjima koja su predviđena u ZIP-u i ZoS-u, i još mnogo toga, razlozi su zbog kojih društva koja posluju u našem sistemu malu ili gotovo nikakvu pažnju ne posvećuju kvalitetu obezbjeđenja svojih potraživanja u pravnim poslovima, niti polažu značajnu nadu u naplatu istih sudskim putem. 

  Uz navedene i druge probleme sistema, ovo područje pokrivaju i druge „socijalne“ nezrelosti. Da ih ne nabrajamo redom, ovom prilikom, osvrnućemo se samo na nepostojanje tržišta na kojem bi se svakodnevno na adekvatan način sretali ponuda i tražnja predmeta/imovine dužnika koja je u procesu prinudne prodaje, a čijim bi se formiranjem i ispunjavanjem baznih funkcija tržišta ubrzala realizacija povjerilačkih potraživanja. Ideja koju Vam prezentujemo je upravo ideja formiranja takvog tržišta na nadolazećem talasu sveprisutnosti on line usluga u svakodnevnom poslovanju. 


  U iščekivanju optimalnog rada sistema naplate potraživanja naše tržište će već biti organizovano.


  Uvod

  U pozitivnom pravu Republike Srpske/Bosne i Hercegovine povjerioci mogu na nekoliko načina obezbijediti svoje potraživanje založnim pravom na imovini dužnika, i to:


  • uknjižbom založnog prava na nekretninama;
  • uspostavom založnog prava na pokretnim stvarima (shodno Okvirnom Zakonu o zalozi BiH);
  • uspostavom založnog prava na akcijama/osnivačkim udjelima u društvima sa ograničenom odgovornošću;
  • zabilježbom rješenja o izvršenju, odnosno zapljenom, u izvršnom postupku.

  U našem privrednom ambijentu dugo vremena samo su finansijske institucije obezbjeđivale svoja potraživanja uknjižbom/uspostavom založnih prava na imovini dužnika, dok u posljednje vrijeme ovaj mehanizam često koriste i državne institucije (u prvom redu Poreska uprava Republike Srpske), dok ovaj vid poslovne kulture još uvijek nije zaživio kao instrument upravljanja poslovnim odnosima između privrednih društava.

  Vrijednost nepokretne imovine na kojoj je uknjiženo založno pravo u Republici Srpskoj procjenjuje se na oko 2 milijarde konvertibilnih maraka. U pitanju je imovina na kojoj su pravna/fizička lica uknjižila založno pravo kao sredstvo obezbjeđenja redovne otplate plasmana koje je finansijski sektor (banke, MKO i leasing kuće) plasirao privredi i stanovništvu. Razvojem negativnih tendencija u domaćoj i svjetskoj privredi (pojava krize likvidnosti, rast stope nezaposlenosti, stagnacija ili pad BDP, nedostatak stranih investicija), finansijski sektor ima problem sa padom procenta naplate potraživanja, a sve više dužnika kasni sa plaćanjem svojih obaveza ili ih ne izmiruje uopšte, te su dospjele obaveze od uobičajenih (prihvatljvih) 1% ukupnog kreditnog portoflia danas višestruko uvećane iznad tog nivoa. (Učešće dospjelih kredita, u bankarskom sektoru Republike Srpske, u ukupnim kreditima u 2011. godini je 6,68%. Učešće nekvalitetnih kredita (krediti klasifikovani u više kategorije rizika) u ukupnom kreditnom portofoliu „smanjeno“ je na 11,46%.)

  Od primarnog značaja za svakog privredno društvo jeste optimizacija usklađenosti priliva i odliva novčanih sredstava jer ukoliko se u poslovanju javi problem neispunjenja plaćanja dospjelih novčanih obaveza, u vidu kašnjenja ili potpune obustave plaćanja, takva situacija može ugroziti likvidnost društva/finansijske institucije, a sa krizom likvidnosti poslovni procesi se usporavaju da bi multiplikacija nove krize i novog usporavanja na koncu dovela i do gašenja privrednog društva.


  Efikasnija naplata dospjelih potraživanja je neophodna. Organizujmo se u zajedničkom interesu!


  Ciljevi Portala

  Cilj ove ideje i ponude jeste da objasni potrebu i načine stvaranja tržišta založene/stečene imovine (pokretne, nepokretne i prava) te naročito koristi koje sve uključene, i potencijalno zainteresovane, strane mogu imati. Radi se o tržištu sa realnim potencijalom, radi se o tržištu dubokom najmanje 2 milijarde konvertibilnih maraka, što je oko 50% od, na primjer, trenutne tržišne kapitalizacije Banjalučke berze. U vremenu koje je pred nama treba raditi na aktiviranju svih subjekata koji su zainteresovani za što brži proces naplate, što će tržištu donijeti prijeko potrebnu likvidnost.

  Pred Vama je Ideja koji je u potpunosti kompatibilna sa zacrtanim smjernicama Agencije za bankarstvo Republike Srpske, koja između ostalih, u Zaključku Izvještaja o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 01.01.2011.- 31.12.2011. godine* navodi

  „Imajući u vidu uticaj i posljedice svjetske ekonomske krize, potrebno je da banke i druge finansijske organizacije, u cilju održavanja kvaliteta poslovanja, u narednom periodu svoje aktivnosti dodatno usmjere na:
  ... - kontrolu nivoa dospjelih potraživanja, a posebno nekvalitetnih kredita, te dodatne aktivnosti za efikasniju naplatu; ...“

  „Za održavanje pozitivnih kretanja u bankarskom sistemu, pored banaka i drugih finansijskih organizacija, značajnu ulogu ima okruženje i to prije svega privredni ambijent, sudstvo, zakonodavstvo i stoga bi trebalo da se:

  • ubrza rješavanje sudskih postupaka, donošenje presuda, naplata hipoteka, te da se unaprijedi postupak prinudne naplate;
  • da se uspostavi kvalitetna baza finansijskih izvještaja i podataka pravnih lica i preduzetnika;
  • kontinuirano unapređuje zakonski i institucionalni okvir za veću finansijsku disciplinu, te efikasniju zaštitu korisnika finansijskih usluga;
  • da se uspostavi efikasan sistem evidentiranja i naplate sredstava sa blokiranih računa komitenata;
  • uspostavi funkcionalna baza podataka o založnom pravu i pokretnoj imovini.


  Neka www.javnaprodaja.ba bude naš cilj!

  Treba nam podrška, vrijeme je pred nama, u rezultat vjerujemo!

  *http://www.abrs.ba/publikacije/Izvjestaj_o_stanju_bankarskog_sistema_RS_31122011.pdf  Sistem funkcionisanja tržišta  Tržište čine

  • Subjekti ponude – Korisnici oglašivači
  • Subjekti tražnje – Korisnici kupci
  • Internet portal – www.javnaprodaja.ba

  Subjekti ponude – Korisnici oglašivači su sva privredna društva koja se bave finansijskim ili robnim plasmanima, čiji rizik plasiranja pokrivaju zalogom nad pokretnom/nepokretnom imovinom i pravima, ili koji u postupku sudske naplate istu vrše iz imovine dužnika. To su: banke, lizing društva, osiguravajuća društva, mikrokreditne organizacije (MKO), te ostala privredna društva.

  Subjekti tražnje su potencijalno zainteresovana fizička i pravna lica, kako rezidenti tako i nerezidenti

  Portal je centar tržišta: to je funkcionalni internet sajt sa detaljnim informacijama o pokretnoj/nepokretnoj imovini i/ili pravima raspoloživoj/im za unovčavanje, te sa po potrebi izvještajima, analizama i neophodnim informacijama potencijalnim kupcima.  Funkcije tržišta

  • Akumulativna: imovina raspoloživa za prodaju se nudi centralizovano, na jednom lako dostupnom mjestu, čime se omogućava ukrupnjavanje tržišta, odnosno uvećanje njegove dubine i likvidnosti;
  • Distributivna: putem Portala stotine i hiljade predmeta prodaje će ponuđači nuditi potencijalno zainteresovanim licima;
  • Informaciona: Portal će služiti boljoj informisanosti – šta se nudi na tržištu, po kojim cijenama. Pored toga, Portal će imati i funkciju generalne prevencije jer će dužnicima služiti kao svojevrsno upozorenje, šta im se može desiti ukoliko ne izvršavaju svoje obaveze;
  • Likvidonosna: aktivnosti na organizovanom iznošenju predmeta prodaje i aktivnosti Portala i njegovih zaposlenih će direktno povećati broj realizovanih prodaja, čime će tržište da postane likvidnije;
  • Skraćivanje vremena naplate: Korisnici oglašivači će biti u mogućnosti da brže realizuju unovčavanje založene/stečene imovine.


  Mjesto tržišta založene imovine u procesu naplate spornih potraživanja  Projekat formiranja www.javnaprodaja.ba u 4 pitanja


  ZAŠTO: Razlog uspostavljanja on-line tržišta jeste problem naplate dospjelih potraživanja, odnosno unovčavanja založene imovine, kao i imovine iz koje se u sudskom postupku realizuje naplata. U Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini ne postoji organizovan način trgovine ovakvom imovinom što finansijskim institucijama stvara probleme u naplati, održanju likvidnosti, postizanju tržišne cijene, itd.

  KAKO: Organizovano oglašavanje na specijalizovanom Portalu, uz tehničku, informacionu i organizacionu podršku zaposlenih Portala.

  KO: Korisnici oglašivači daju informacije sa pratećim sadržajima o predmetima prodaje zaposlenim Portala, koji praktično služi Oglašivačima kao front-office i filtrira potencijalne i ozbiljne kupce, informiše ih i obavještava Korisnike oglašivače.

  KAD: Korisnicima oglašivačima je u interesu čim prije otpočeti sa ovim aktivnostima.