• Ukupno oglasa: 0


 • Pravila i uslovi korištenja – Politika privatnosti
  www.javnaprodaja.ba

  Veb-stranica www.javnaprodaja.ba u vlasništvu je privrednog društva “Infomedia” d.o.o. Banja Luka. Za vrijeme korištenja Portala primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uslovi korištenja – Politika privatnosti, kao i svi pozitivno-pravni propisi Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

  Definicije

  Pojedini izrazi u tekstu imaju sljedeća značenja:

  Portal – zakupljena veb-adresa (www.javnaprodaja.ba) na kojoj će Vlasnik Portala objavljivati oglase Korisnika-oglašivača;

  Vlasnik Portala – privredno društvo “Infomedia” d.o.o. Banja Luka;

  Korisnik-oglašivač – svako pravno lice koje na osnovu Ugovora koristi prvenstveno usluge oglašavanja na Portalu, kao i druge prateće usluge Portala;

  Korisnik-kupac – svako fizičko ili pravno lice koje posjećuje Portala sa ciljem pronalaska imovine za kupovinu;

  Korisnici – zbirni naziv za Korisnike-oglašivače i Korisnike-kupce;

  Pravila – podrazumijevaju ova Pravila i uslove korištenja – Politiku privatnosti.

  Uslovi za korištenje Portala

  Korištenje Portala u dijelu oglašavanja je ograničeno i uslovljeno prethodnim zaključenjem ugovora sa Vlasnikom Portala, dok je Korisnicima-kupcima korištenje Portala omogućeno bez ograničenja.

  Radno vrijeme za oglašavanje na Portalu je od ponedeljka do petka, od 8.00 do 16.00 časova.

  Oglasi se, u pravilu, dostavljaju putem elektronske pošte na adresu info@javnaprodaja.ba i objavljuju bez odlaganja, uzimajući u obzir dinamiku prijema svakog oglasa pojednačno.

  Naslov (Subject) elektronske pošte i naslov oglasa trebaju da opisuju predmet oglašavanja (npr.: stan u Banjaluci).

  Oglas mora biti dostavljen sa servera - ili adrese elektronske pošte - odobrenog od strane Korisnika- oglašivača, u protivnom, isti neće biti objavljen.

  Oglasi prioritetno trebaju biti napisani na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj i/ili Bosni i Hercegovini. Ukoliko Korisnik-oglašivač smatra da predmetni oglas treba biti objavljen višejezično, onda zajedno sa prirotetnim oglasom treba proslijediti i tekst oglasa na odabranom jeziku.

  Portal predlaže da fotografije oglasa, video snimci, i slično, budu autentični, iako je dozvoljeno oglas vezati sa upućujućim fotografijama, snimcima, kao i drugim stranicama koje prikazuju predmet oglasa.

  Ovu činjenicu je neophodno naglasiti kako Korisnici-kupci ni u jednom trenutku ne bi bili dovedeni u sumnju o stanju i izgledu predmeta njihovog interesovanja.

  Portal zadržava pravo da:

  • nepotpun oglas vrati dostaviocu na doradu i/ili korekciju, kako bi objavljivanje istog bilo u potpunosti adekvatno ostavreno;
  • izmijeni i/ili dopuni pojedini oglas, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

  Portal sadržaje objavljuje u dobroj namjeri i uz isključivu odgovornost Korisnika-oglašivača. Sve sadržaje Portala koristite na vlastitu odgovornost i Portal se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem Portala.

  Pristup stranicama Portala i svim njenim sadržajima dozvoljen je licima bilo koje životne dobi, osim ako je naznačeno drugačije.

  Portal će Korisnicima-kupcima, u pravilu, biti dostupan non-stop.

  Korisnici su dužni da se u potpunosti pridržavaju ovih Pravila.

  Oglas

  Kod dostavljanja oglasa na Portal, Korisnik-oglašivač dodjeljuje Portalu pravo da objavi informacije koje se odnose na predmet oglasa. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na Portal na bilo koji drugi način osim onoga koji je Portal naglasio. Portal ulaže sve napore da bi Korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, mijenja, briše ili ne objavljuje sve one oglase koji ne udovoljavaju tom kriterijumu, a posebno u sljedećim slučajevima:

  • kada Korisnik-oglašivač krši pozitivno-pravne propise;
  • kada predmet oglašavanja evidentno može da uzrokuje štetu i/ili na bilo koji način prekrši prava vlasništva trećeg lica;
  • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema Portalu ili trećim licima;
  • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet i poslovne ciljeve sadržaja Portala.

  Korisnik-oglašivač je saglasan da:

  • Portal može izbrisati sve podatke o oglasu u roku od 48 časova ukoliko je oglas nevažeći;
  • sve informacije, uključujući fotografije, nakon prenosa (transfera) podataka na Portal, postaju i vlasništvo Portala (Portal zadržava pravo da ih koristi/distribuira bez ograničenja i potrebe za dodatnim saglasnostima).

  Samo uz posebno ugovorene uslove, Portal pruža uslugu posredovanja i poslovnog savjetovanja u dijelu prodaje predmeta oglašavanja.

  Korisnici Portala su saglasni sa tim da se svi poslovni kontakti između Korisnika odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju uslov da Portal nema odgovornost ili obaveze u pitanju bilo kakvih štetnih posljedice koje bi evenualno mogle da proizađu iz takvih kontakata.

  Izvještavanje Korisnika-oglašivača

  Izvještavanje Korisnika-oglašivača može biti redovno i vanredno.
  Redovno izvještavanje naglašeno podrazumijeva:

  • izvještaj o broju objavljenih oglasa za prethodni kvartal po strukturi (nekretnine, motorna vozila, itd.);
  • izvještaj o broj ugašenih oglasa za prethodni kvartal po strukturi (nekretnine, motorna vozila, itd.);
  • izvještaj o broju aktivnih oglasa na poslednji dan po isteku kvartala;
  • izvještaj o broju jedinstvenih posjeta Portalu i oglasima Korisnika-oglašivača za prethodni kvartal.

  Prvi kvartal počinje 1. januara svake godine, a završava 31. marta; drugi kvartal počinje 1. aprila, a završava 30. juna; treći kvartal počinje 01. jula, a završava 30. septembra; četvri kvartal počinje 1. oktobra, a završava se 31. decembra svake godine.

  Vanredno izvještavanje podrazumijeva izvještavanje po zahtjevu Korisnika-oglašivača i može da se zahtijeva u bilo koje vrijeme. Vanredno izvještavanje može da se odnosi isključivo na saradnju Portala i Korisnika-oglašivača koji zahtijeva vanredno izvještavanje.

  Ovlaštenja i obaveze Vlasnika Portala

  Prihvatanjem Pravila, Korisnici su saglasni da Portal prikuplja, pohranjuje u bazu podataka, statistički obrađuje, takođe, u komunikaciji s medijima, potencijalnim i stvarnim Korisnicima, koristi podatke o posjetama Portalu, o samoj populaciji Korisnika i obilježjima te populacije, i slično, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Korištenjem Portala saglasni ste da sadržaji koje ste dostavili na objavu budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa Pravilima.

  Za analizu posjećenosti Portala, između ostalog, koristimo odgovarajući softver. Na takav način dolazimo do objekivnih saznanja o potrebama Korisnika, sve sa ciljem poboljšavanja kvaliteta naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. kolačići (cookies). Oni omogućavaju prepoznavanje Korisnika prilikom nove posjete stranici. To nam omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. Postavkama na pretraživaču upotrebu kolačića možete da onemogućite ili izbrišete. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije naše stranice više u potpunosti ne mogu koristiti. Navedeni softver, osim toga, prikuplja i pohranjuje i određene tehničke podatke, uključujući IP adresu Korisnika.

  Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije lica koja stoje iza tih podataka niti do prikupljanja ličnih podataka. Takođe, ti podaci se ne povezuju s ličnim podacima koje je Korisnik eventualno objavio. Korištenjem Portala dajete svoju saglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja stranica Portala.

  Portal će zbirne podatke o posjetama redovno dostavljati Korisnicima-oglašivačima kako bi kvalitet sadržaja i ponude na Portalu mogao da bude sve bolji.

  Podaci koje Korisnici-oglašivači ustupe Portalu na objavu mogu biti korišteni za potrebe sprovođenja anketa, kako bi se uporedilo interesovanje Korisnika-kupaca u vezi sa pojedinim uslugama koje Portal nudi, odnosno kako bi se uporedili stavovi Korisnika-kupaca u vezi sa pojedinim parametrima iz oglasa objavljenih na Portalu, kao i o temama kojima se Portal bavi.

  U duhu dobrih poslovnih običaja, Vlasnik Portala će sve privatne i povjerljive informacije Korisnika Portala čuvati u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korišćenja Portala, Korisnici su dužni osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dostavljaju. Portal ne može garantovati da treća lica neće putem protivpravnih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja Portala, doći do tih informacija, niti Vlasnik Portala u slučaju takvog protivpravnog napada može biti odgovoran za bilo kakvu štetu nanesenu Korisniku.

  Portal čini sve da bi zaštitio privatnost ličnih podataka Korisnika (ime i prezime, elektronsku poštu, broj telefona, itd.), u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će oni biti korišteni samo u svrhu međusobnog spajanja Korisnika. Korištenjem Portala saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, a u skladu s ovim Pravilima. Korisnik pristaje da njegovu elektronsku pošta ili broj telefona Portal upotrijebi u svrhu slanja obavještenja o statusu objavljenog oglasa, a u svrhu dostavljanja računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavještenja vezanih za oglas koji je Korisnik-oglašivač objavio, ili uz samo oglašavanje.

  Prihvatanjem Pravila saglasni ste da imamo neekskluzivno pravo da koristimo bilo koji sadržaj koji ponudite na objavu na stranicama Portala, i to širom svijeta, neograničen broj puta, u bilo kojoj formi, u bilo kojem mediju, u autentičnom obliku ili izmijenjenom, skraćenom, uređenom obliku, ukoliko je takva aktivnost u funkciji usluge samog Portala, u funkciji marketinga ili prodaje usluga Portala ili pak u funkciji poslovnog interesa Vlasnika Portala i/ili sa njim povezanih lica. Aktiviranjem stranica Portala smatra se da ste u potpunosti prihvatili navedena ovlaštenja i prava Vlasnika Portala, te da nije potrebna bilo kakva dalja Vaša dozvola ili saglasnost. Dozvola koju dajete na ovaj način podrazumijeva da je Vlasnika Portala oslobođen plaćanja bilo kakve naknade za navedena prava korištenja.

  Objavom oglasa na Portalu, Korisnik-oglašivač se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite Korisnika-kupaca (telefonskim putem ili elektronskom poštom). Korisnik-oglašivač mora imati aktivnu elektronsku poštu gdje redovno provjerava poštu; u suprotnom, dužan je da obavijesti Portal o nemogćnosti ispunjenja ove obaveze kako bi Portal preuzeo direktnu komunikaciju po određenom oglasu prema Korisnicima-kupcima.

  Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana sa aktivnostima Portala. Elektronska pošta može povremeno sadržavati reklamne poruke. Korisnik u bilo koje vrijeme može pisanim putem zahtijevati od Vlasnika Portala da trajno ili privremeno prestane da koristi njegove lične podatke za slanje poruka.

  Odgovornost i garancije Portala

  Do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, Portal se izuzima od bilo kakve odgovornosti za štetu, gubitak ili bilo šta slično što može da nastane (ne)posredno zbog:

  • korištenja Portala;
  • informacija objavljenih na Portalu;
  • postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama sa Portala;
  • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.

  Vlasnik portala, kao i angažovana (pravna) lica koja održavaju Portal, nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka.

  Portal može sadržavati linkove (veze) prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Portala na taj način.

  Portal povremeno može da bude nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća, nepredviđenih okolnosti i slično, a koji problemi u radu će biti otklonjeni bez odlaganja, kako bi nedostupnost Portala Korisnicima bila svedena na minimum.

  Portal nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili (pri)tužbu protiv Korisnika-oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava, prava intelektualnog vlasništva ili prava vlasništva uopšte.

  Portal ne prihvata odgovornost, niti garantuje, za bilo koji predmet oglašavanja prikazan ili prodat na Portalu, naročito uključujući:

  Portal ne garantuje:

  • tačnost, potpunost i istinitost objava ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i/ili legalnost objavljenih oglasa i/ili informacija;
  • nadležnost Korisnika-oglašivača na zaključivanje sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka Korisnika, kao ni da li isti predmetne podatke koristi na ispravan način u poslovanju;
  • da na Portalu neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku;
  • da će treća lica legalno da koriste stranice Portal sve vrijeme;
  • da će Korisnik-oglašivač moći da pristupi sadržaju svog oglasa kada on jednom istekne. Preporučuje se da Korisnik-oglašivač sam kod sebe pohrani sadržaj oglasa (fotografije, snimke i sl.) ako bude htio kasnije da ga upotrijebi u nekom drugom kontekstu.

  Zabrana korištenja Portala i pravo na naknadu štete

  Portal zadržava pravo da iz dalje upotrebe Portala isključi Korisnika koji na bilo koji način krši Pravila, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava ostalih Korisnika. Portal zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica Portala isključi Korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi Portal, a naročito u smislu:

  • kopiranja sadržaja objavljenog na Portalu i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja;
  • lobiranja Korisnika Portala na oglašavanje na sličnim stranicama u smislu da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge.

  Portal će, uz isključenje takvog Korisnika, zahtijevati i naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit, u visini jednogodišnje pretplate pojedinog Korisnika-oglašivača čija saradnja sa Portalom bude zloupotrebljena.

  Zaštita autorskih prava

  Podaci na Portalu su zaštićeni Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Podaci objavljeni na Portalu mogu se koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisivanjem, distribucijom podataka, bez izričitog pisanog odobrenja Vlasnika Portala, postupate protivno Zakonu o autorskom i srodnim pravima te podliježete sankcijama. Portal se izuzima od odgovornosti i/ili učestvovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava Korisnika Portala.

  Prigovori na korišćenje podataka Korisnika oglašivača

  Ukoliko Korisnik-oglašivač smatra da se podaci koje je dostavio Portalu na objavu koriste suprotno njegovoj namjeri/interesu ili suprotno zakonu, potrebno je da u s tim u vezi odmah obavijesti Portal posredstvom elektronske pošte info@javnaprodaja.ba, a Vlasnik Portala će preduzeti sve neophodne mjere kako bi se predmetna povreda prava Korisnika-oglašivača otklonila bez odlaganja.

  Obavještenja o promjenama Pravila

  Vlasnik Portala je ovlašten, a Korisnici su sa tim u potpunosti saglasni, da Pravila izmijeni, dopuni, doradi, briše i slično, i to jednu, dvije ili više odredbi ili sve u cjelini bez posebnog dodatnog upozorenja, saglasnosti ili dozvole Korisnika u bilo koje vrijeme. U slučaju da su neke odredbe Pravila ništave ili iz bilo kojeg razloga to postanu, to nikako ne znači da su ništave sve ostale odredbe Pravila. Iz tog razloga Vas molimo da periodično provjeravate tekst Pravila koja ste prihvatili trenutkom aktivacije stranica Portala.

  Portal može obavijesti o promjenama Pravila - kao i bilo koju drugu vrstu obavještenja koju bude smatrao potrebnom - Korisnicima-kupcima koji su se prijavili na newsletter obavještenja Portala, poslati putem elektronske pošte. U slučaju obavještavanja elektronskom poštom, Portal može poslati poruku s linkom na stranicu servisa na kojoj su objavljene izmjene i/ili dopune Pravila. Ipak, ako se Portal ne odluči na takav način obavještavanja o promjenama, promjena je na snazi od datuma objave na stranicama Portala.

  Sudska nadležnost i završne odredbe

  Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli da proizađu iz korištenja sadržaja Portala, ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Banjaluci.

  Portal zadržava pravo izmjene sadržaja na veb-stranici www.javnaprodaja.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

  Korištenjem Portala Korisnici potvrđuju da su upoznati s Pravilima i da ih u potpunosti prihvataju. Ako iz bilo kojeg razloga ne možete da prihvatite Pravila Portala, molimo Vas da ne koristite uslugu Portala.

  U Banjaluci, jul 2012. godine

  Ova Pravila, kao i sadržaj Portala, podliježu autorskom pravu Portala.
  Sva prava su zadržana.


  “Infomedia” d.o.o. Banja Luka, vlasnik Portala